thaihealth_c_adeijkmnu157
นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีของกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่าในปี 2559 ที่ใกล้จะถึงนี้ กรมสบส. ได้ขอเชิญชวนให้ประชาชนไทย 20 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ นั้นสลัดทิ้งพฤติกรรมสุขภาพเดิมๆที่นำการเจ็บป่วยมาให้ตนเอง และหันมาสร้างสุขภาพดีให้ตนเองและครอบครัว โดยปฏิบัติตามหลักของสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นคัมภีร์ของสุขภาพในประเทศใช้มานานกว่า 80 ปี โดยมีหลักอยู่ 10 ข้อ โดยครอบคลุมพฤติกรรม 6 กลุ่ม ได้แก่การออกกำลังกาย, อนามัยส่วนบุคคล,อาหารโภชนาการ,สุขภาพจิต,อุบัติภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้นั้นสุขบัญญัติ 10 ประการประกอบด้วย

1.ควรดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

2.ควรรักษาฟันให้แข็งแรง แปรงฟันอย่างถูกต้องอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

3.ควรล้างมือ ให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและภายหลัง ขับถ่าย

4.ควรรับประทานอาหารสุกสะอาดและปราศจากสารอันตราย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาดและดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้วและควรดื่มนมทุกวันวันละ 2-3 แก้ว

5.ควรงดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา สารเสพติด การพนัน การสำส่อนทางเพศ

6.ควรสร้างสัมพันธภาพครอบครัวให้อบอุ่น

7.ควรป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท และระมัดระวังอุบัติเหตุในโรงเรียนการเดินทางหรือขณะทำงาน

8.ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน โดยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 วัน และควรตรวจสุขภาพประจำปี

9.ควรทำจิตใจให้ร่างเริงแจ่มใสอยู่เสมอ และมองโลกในแง่ดีคิดบวกรู้จักให้อภัยกัน

10.ควรมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าลดและหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *